dilluns, 2 de maig de 2011

Codi ètic

Totes les organitzacions integrades a les Candidatures Alternatives del Vallès
tenen establerts un conjunt de principis de conducta per a càrrecs públics
que tots els seus membres es comprometen a complir. Els trets comuns de
tots aquests codis ètics són:
1. Els càrrecs electes són portaveus de l’assemblea. Han de plantejar a les
institucions les qüestions que surtin de l’assemblea i informar a aquesta de
les qüestions plantejades a les institucions.
2. Es defineix l’exercici d’un càrrec públic com un servei a la col·lectivitat
de caràcter temporal i no com una professió. És per això que la permanència
als càrrecs està limitada i subjecte a les decisions de l’assemblea. Cada
localitat estableix els seus mecanismes de renovació.
3. S’estableixen mecanismes per donar compte públicament del treball
realitzat, així com processos de participació ciutadana que garanteixin
l’adequada transparència.
4. Es rebutja l’ànim de lucre a la política i per tant es decideix en assemblea
com els diners que provenen dels càrrecs a les institucions seran utilitzats.
5. Els recursos públics que les administracions posin al servei dels càrrecs
públics no seran utilitzats per a finalitats particulars ni diferents a les
autoritzades.
6. Les persones que ocupin els càrrecs no acceptaran regals de cap persona,
empresa i/o institució relacionada amb l’administració de la que formen part.
Igualment, no formaran part d’empreses o altres organismes amb ànim de
lucre, que per la seva relació de conveni o de contracte hagin de defensar
els seus interessos front aquesta administració.
7. Mai es farà ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les
pròpies del càrrec.