divendres, 19 de maig de 2017

Breu sobre el ple del CC del 18 de maig del 2017

El darrer ple del consell comarcal va ser ahir dijous 18 de maig i va estar marcat per un augment considerable de mocions dels partits respecte d’altres plens.

El projecte de biomassa s’ha trobat un entrebanc, sembla que les empreses van considerar que el plec era massa genèric i calia explicitar algunes de les qüestions que figuraven. S’esmenaran algunes d’elles i es tornarà a posar en marxa la licitació.

Es va dur també a ple el pla zonal en el qual el consell feia només de mediador per tal de traspassar a diputació els camins més adequats per passar a formar part de la xarxa local de carreteres.

També arribava la pròrroga dels contractes administratius del servei de transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Vallès Occidental, un dels serveis que comporta una major despesa econòmica del consell, després dels ajuts a menjador escolar.
x

La primera moció girava entorn la Disposició 27 del Projecte de Llei dels Pressupostos de l’Estat. Des de les CAV ja hem mostrat diverses vegades la nostra posició al respecte, aquesta disposició 27 suposa una nova ingerència de l’estat cap als municipis. Lluny de ser una eina de control - com esgrimeixen els seus defensors- suposa un intent d’acabar amb les municipalitzacions. Sovint els defensors d’aquesta disposició obliden que en cap cas les municipalitzacions s’estan fent sense informes previs, sinó que s’estan fent amb ple rigor, de la mateixa manera que sembla, s’haurien d’haver fet les externalitzacions de tots els serveis, o s’hauria de valorar la necessitat de continuació d’aquests i no optar automàticament per la via de prorrogar o tornar a licitar els serveis externalitzats. També fou curiós que la defensa d’aquesta disposició es fes des del grup de Ciutadans i no des del PP.


En aquesta mateixa línia vam presentar una moció per encarregar un estudi de viabilitat per prestar els serveis funeraris des de l’Administració Pública que va ser aprovada per tots els grups, excepte el PP. Aquesta moció, presentada ja en altres consells comarcals, parteix de la necessitat que un servei com aquest ha de ser universal i ha de passar necessàriament per una rebaixa important del preu. En molts municipis acabem trobant preus absolutament inflats per monopolis de fet. A més a més, com hem dit ja en molts casos, la reinternalització de serveis suposa recuperar la gestió democràtica d’aquests, en aquest cas un servei essencial i absolutament universal, de manera que la mort ha de deixar de ser un negoci.

En consonància al fet a municipis com el de Badia i a la Diputació vam presentar la moció per uns espais d’oci lliures de violència masclista, aprovada unànimement. La comprensió d’aquestes violències és totalment necessària per a poder abordar-la i combatre-la i per això volem que des del consell i tots els municipis s’incorpori transversalment en totes i cadascuna de les festes. Els espais d’oci ho han de ser per a tothom. No és no.


També es va portar a ple, amb motiu del 17 de maig dia mundial contra l’homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia una moció al respecte i sobre la necessitat de sensibilitzar, garantir drets i el compromís de realitzar una diagnosi i tirar endavant el pla comarcal per la diversitat sexual i de gènere, al llarg del 2018.

Als assumptes sobrevinguts es va produir l’estridència del ple. Es duia per la via d’urgència una moció sobre el pacte pel referèndum i el president del ple va marxar de la sala per no ser-hi durant tot el punt. Es va fer explícit que no era una sortida casual sinó que derivava de les diferents opinions que es produeixen en el si del PSC dins d’aquest tema. La nostra postura és molt clara, el referèndum s’ha de fer sí o sí i creiem que és l’equivalent a democràcia, tothom ha de poder expressar-se. Però no volem pecar d’innocent, si reconeixem que primer s’han d’esgotar totes les possibilitats de diàleg per poder celebrar aquest referèndum, dubtem que aquestes no s’hagin esgotat ja. Nosaltres defensem la sobirania del poble per poder-se expressar lliurament i a partir d’aquí decidir el seu futur polític.